www.olivervulovic.com

Momčilo Krajišnik

Razgovor sa predsednikom Narodne Skupštine Republike Srpske,g.Momčilom Krajišnikom od 16.marta 1995.g na Palama za agenciju za marketing i odnose javnošću «Oltver&Melany» iz Beograda.Objavljeno na radio stanicama «glas Rusije», Niš,Užice.

O.V. Gospodine Krajišnik,po delovanju mnogih političkih partija u Srbiji,može se zaključiti da je agresivni sekularizam duboko zastupljen kao njihova politička opcija te i da pojam pravoslavlja više detektuju kao način političke borbe,to jest,kao vid antikomuntzma nego kao refigiju ilt instituciju oko koje se srpski narod može najlakše sabrati i ojačati.Koliko delovanje takvih ličnosti i partija deluje negativno na moral vojske i naroda u RS uzimajući u obzir da se RS stvara kao jedna država u kojoj pravos!avlje,odnosno SPC ,ima i te kako značajnu ulogu?

M.K.Naša država i stranka koja je na vlasti su daleko otišle u implementaciji pravoslavlja i vjere u RS.Smatramo da ta duhovna komponenta koja je nedostajala našem narodu i koja se vrlo često ispofjavala u negativnom,to jest,u neistrajnom smisiu,treba da bude ukomponovana u biće Srbina na ovim prostortma.Zbog toga što nije bilo vjere u onoj mjeri u kojoj je uviek trebalo da je bude među Srbima,došlo je do erozija morala u mnogim prilikama što nije bito svojstveno Srbima ni u jednom ratu.U svakom slučaju,neminovno je da u srpskoj državi vjera bude prisutna i mislimo da smo Pravoslavlju dali pravi značaj^možda Čak i manji ako bi smo se ugiedali na jednu slobodnu i demokratsku evropsku zemlju kao što je na primer GrČka.Što se t4če djeiovanja stranaka u Srbiji,žeUm da kažem ća postoje dve vrste djelovanja.Stranke koje imaju sličan program SDS-u ili koje imaju nacionalni program,djeluju pozitivno i faktički su od pomoći narodu i vlasti u RS,koji vode otadžbinski rat.Stranke koje ideotoški smatraju da Pravosiavtje treba da bude na margini i koje u stvari teže jednoj vrsti komunizma i koje nam zamjeraju ća ovdje u RS na skupštinama ima previše popova a u vojsci pravoslavlta i četništva,te stranke u stvari dieluju vrlo negativno na moral naroda i boraca u RS.

O.V. Istorija Jugoslavije 1e istorija njenog razbiianja.Ta razbiianja su uvek pratila bolna otrežnjenja srpskog naroda i oslobađanja od zabluda.Ako shvatimo da je za Hrvate Jugoslavija bila više politički izraz ali ne i domovina a za muslimane samo prečica do stvaranja svoje države na ovim prostorima.,možemo fi zaključiti da će se pobedom u ovom ratu,srpskt narod otresti svih zabluda vezanih za zajednički život sa narodima koji nisu nikada krili da nas ne vole?

M.K.Svaki rat je kocka i da nema različitih opcija nebi ni dolazilo do sukoba.U ratu sve opcije imaju šansu,neke veću a neke manju.Ciljevi zbog kojih su Srbi i ušli u ovaj rat jesu da dođu do do srpske države,slobode i nacionalnog otrežnjenja.Te cifjeve vodi ova država i svi oni koji učestvuju u izgradnji ove države.Postoje određene snage koje su prirodno osetile opasnost od neprijateija,muslimana i Hrvata i sukobife protiv njih u istom frontu sa nama i koje smatraju da prvo treba dobiti rat a kasnije raspravljati o karakteru države.Naravno,ima i Ijudi koje nije zanimaia ni jedna od ovih opciia i oni su već odavno u pobjegli ili u Srbiju Ni negdje u Kanadu iii bilo koji dio svijeta Jedno je sigurno,pobjedom u ovom ratu stvoriće se situacija da srpski narod više nikada ne živi u zabludama već će nacionalno,vojno i teritorijalno jasno znati gde pripada.

O.V. Osim SPC koja je uvek bila sabiriteli Srba i ,kako Vi ističete,Srpske demokratske stranke,koga još vidite kao pokretača i nosioca najpozitivnijih kretanja u srspkom narodu u republici Srpsko;?

M.K.Vrlo je teško to sve predstaviti u svjetlu u kojem u stvari i egzistira.Svi su danas i učitelji i učenici.Kada je u pitanju nacionalno otrežnjenje onda sigurno osim SPC koia je imala najvažniju ulogu i SDS-e koia je bila više nacionalni pokret koji tek sada izrasta u stranku,kao poseban segment,u onom viteškom i nacionalnom planu.izdvojio bih srpskog oficira.I među njima ima onih koji još razmišljaju u komunističkom smislu,da kažem tako,ali natveći broj oficira Vojske RS razmišlja u nacionalnom smislu.Oni pozdravljaju svoje borce sa «pomoz Bog junaci»,lome hljeb za Krsnu slavu jedinice kojoj komanduju,znači poštuju običaje i vaspostavljaju nacionaini duh srpskog junaka iz prošlih ratova,što je primjer za vojsku i na šta ona uzvraća poredeći te oficire sa slavnim vojskovođama iz prošlosti.Oficiri su se dakle potrudili da sve ono što je pozitivno iz istorije srpskih ratovanja ne ode u biio koju ideologiju već ostane čisto srpsko.Dodao bih još i da su žene u RS veliki pokretad morala.Postoji Kolo srspkih sestara,kao i mnoge druge organizacije žena,koje sve skupa čine neformiranu žensku srpsku stranku.Mi danas opet imamo primera da majke,poput one majke poginuiog sina na Moikovcu,pita-da li je moj sin poginuo za srspku državu?.Ako je poginuo za srpsku državu ponosna sam što sam ga rodila i dala-.Ima i primjera kada žene prigovaraju i govore-nemojte da ovo sve propadne zbog dezertera i crnoberzijanaca- a što je sve svojstveno visokom moralu srpske žene u otadžbinskm ratu.Vrlo je bitno da ie naš seiiak i naš ekonomski natmanje obezbeđen sioj naroda vrlo prosvećen kada su u pitanju nacionafni interest i kada bi ste vi sve njih sada pitalt i rekli im -čujte, ukoiiko sada prihvatimo sve uslove koje nam nude naši neprijatelji svi vaši problemi bi bili rešeni-vjerujte da bi se svi oni do jednoga odlučili na trpljenje samo da bi opstaia na ša RS i ideja o jedinstvu i zajedništvu svih Srba na ovim prostorima.Ovu državu je narod iznjedrio i on u cjelini utiče na morat.Svako je duboko «ušao u vodu» i ,kako maloprije rekoh,svi smo udtelji i svi smo učenici,što daje jednu posebnu snagu da istrajemo.Razne propagande i razne dezinformacije utiču na moral i moram da kažem da sve te dezinformacije i propaganda sada najviše dolaze iz Srbiie,gde su neke tamošnje ličnosti i partije u nama prepoznali ideološke protivnike^međutim^srpski vojnik zna za šta se bori i on se ne žali na malo nego na nepravo.

O.V. U Narodnoi Skupštini RS gde Vi predsedavate,formiran ie Klub nezavisnih poslanika.Pitao sam i g.Karadžića aii želim da čujem i Vaše mišljenie o oceni nekih političkih analitičara da je tai Klub u stvari «trojanski konj» Miloševićevog režima u narodnoj Skupštini RS?

M.K. Ja hoću da kažem da mi nismo u zavadi sa srpskim narodom u Srbiji.Sačuvaj Bože, smatram da smo u ovom ratu osetili veliku Ijubav i zahvalnost prema našoj brači u Srbiti i Crnoj Gori i veliki dug koji i da dva života imamo ne možemo ođužiti.Istorija je tako htjela da su Srbi i Cmogorci do sada u svim oslobodiiačkim ratovima ratovali za sve nas i da je ovo prvi put da Srbi preko Drine ratuju za Srbiju i Crnu Goru.Mi smo jako ponosni na to,mada je teško kada liudi ginu i veliki ie kvalitet ostati ovdje u RS.Vi vidite da uopšte nije teško otići u Srbiju i ostati tamo čak i zaposliti se i dobiti državljanstvo pa čak i otići odatle u neku treću zemlju ali ponos ie ono što Srbina zadržava ovdje i što mu pomaže da istraje sa svojim sunarodnicima u ovim zaista teškim trenucima.Nacionalno opredeljenje,sramota,stid od izdaje i mnogi drugt osećaji koji su sada mnogo naglašeniji nego u drugom svetskom ratu.kada je morao da bteži ispred nepriiate!ja,pomažu današnjem Srbinu u RS-oj da čuva i sačuva Republiku Srpsku.Mi imamo raskol sa tednom manjom grupom državnika koja nije imala razumijevania za nas i koja pokušava da nam pripiše svoje griješke, kao što je neopravdano uvođenje blokade na Drini.Nezavisni poslanici su u funkcije te poiitike i tako su počefi da se ponašaju posle niza sastanaka u beogradu.Do tada su oni bili potpuno nacionalno trezvenifdoduše biit su poiitičari manieg kalibra,ali su bili potpuno Srbi i u najpresudnijim trenucima su bili oprijedeljeni za srpsku stvar.danas se oni ponašaju kapitulanstki i podržavaju politiku koja bi bila potpuni krah naših citjeva i to je u stvari još jedna ogromna nacionalna greška i ide na čast onih koji tu grešku podržavaju.Dok ovo govorim,žeiim da se shvati da smatram da političke stranke trebaju da postoje i da nemožemo svi isto ća mislimo.Višestranačje ne podrazumiieva da isti oni poslanici koji su prethodno glasali da se plan Kontakt grupe odbije,odjedanputa mijenjaju svoje mišljenje i tu promenu opravdaju nekakvim tobožnjim zahtijevom za produžetak razgovora.Mislim da je grupa «nezavisnih» poslanika upotrebljena da se razbije partament RS kao poslijednji bastion srpstva i otpora svim neprijateljima koji nas napadaju.U svemu tome oni neće uspjeti jer su naišli na iednoglasnu osudu i ostalih poslanika i naroda u RS.Zašto nije moguće da se shvati da ovaj narod neće da prihvati nešto što mu oduzima ono što mu pripada i za šta se izborio u pravednoj borbLDa smo ujedinjeni kao što nismo,niko nam ništa ne bi mogao,osim Boga.Bog je na našoj strani i naša SPCNajveći dio Srba ie sada u rukama čovijeka,za koga moram na žalost sada da kažem da vodi više jednu kapitulantsku politiku nego što je ona patriotska.

O.V. Koliko je taj sukob ideološki?Da fi bi možda promena sistema u RS ili u JugosJaviji dovela do pomirenja rukovodstava?

M.K. Ovai sukob više niie u rukama ni iednog rukovodstva.Hvala Bogu,došlo je do višestranačja,do demokratije,tako da je cela situacija u rukama naroda.Nijedno rukovodstvo ni u RS ni u Jugoslaviji nemože nametnuti biio koju ideologiju.Situacija u srpskim državama je zatečena jer svi su svoja politička djelovanja gradili na nacionalnom programu i na osnovu tog programa dobifi viast.Oni koji sada žele da zaborave nacionalne tdeje i da vaspostave neko bratstvo i jedinstvo.neku fevicu ili levu levicu,vrše u stvari iednu podvalu narodu.Narod neće komunizam.narod hoće nacionalnu državu,hoće nacionalno otrežnjenje,narod hoče pravoslavlje,hoće svoju tradicijuJstoriju.slobodu.Narod može mnogo da trpi,ali kada prestane da trpi doći će i do propasti njihove politike.Ja bih im poručio da ne čekaju da ih stigne neko narodno prinudno otrežnjenje već da se sami otrezne.Narod u ovom ratu želi razgraničenje sa muslimanima i Hrvatima jer to je naša pobjeda,nije naša pobieda poraz muslimana i Hrvata.Naša pobjeda je i ujedinjenje svih Srba u jedinstvenu državu,Srbiju i da narod nakon pobjede na izborima odluči koju želi koncepciiu da ima u toj zajedničkoj državi.bez obzira da Ei će ona biti desne ili lijeva.To će se sve izfiitrirati na slededm izborima.U ratu sve izgleda idealno,patriotski, ali nakon rata često se dogodi prelom u političkom smislu,tako da ona stranka koja je vodila narod u ratu na prvim izborima posle rata i izgubi.Mudri političari prate šta narod želi i šta mu je cilj.Lako vi predvodite narod ako vi u stvari u isto vrijeme i predvodite i pratite narod.

O.V. Sve više je stranaca koji stoje između srpskih država.Holbruk je predložio da se uvede 25 kontrolnih punktovai između RS i RSK.Dokle će mo
to trpeti?

M.K.Mi se nećemo stožiti sa postavtjanjem kontrolora na našoj granici sa RSK.Mislim da se neće složiti ni RSK jer bi je to vodilo u samoizolaciju.Holbrukov predlog je gaženje Vensovog plana a što bi vodilo u niz nekih reakcija suprotnih miru.Ovo je više poiitički pritisak na nas da bi se došlo do odeređenih rešenja koje više odgovaraju muslimanima i hrvatima i nekim zapadnim silama.Uvođenje biokada i na Drini i na Uni su svojevrsna srpska sramota.Onaj koji je te blokade uveo^ma kako to opravdavao neće moći da se opere pred istorijom.Ne vjerujem da će RSK pristati na blokadu a što se tiče nas mi nećemo dozvoliti nikakve kontrolore i punktove i uveren sam da ćemo istrajati do svoje slobode i svoje države.Nema naroda koji sam sebi uvodi blokadu.Razumem Nijemci da su morali da uvedu neku granicu između Zapadne i Istočne Njemačke jer su na neki način bi!t okupirani a posle vrijeme čini svoje, ali ovo što se desilo između samih Srba je toliko teška mrlja koja će ostati dugo u svijesti naroda ma koliko mi to željeli da vrio brzo zaboravimo.Kao što se svake svoje sramote u istoriji srpski narod stidio i nije je više nikada ponavljao,tako će se i ovo rijetko ponavijati ali će biti na nauk generacijama koje dolaze kao se jedan veliki dio tstog naroda posle pružanja pomoći u početku,kasnije u presudnom trenutku odrekao svog manjeg dijela, koji se po neznam koji put u svojoj istoriji bori za slobodu i prisajedinjenje svojoj matici.Ovo stvaranje Jugoslavije bez nas je takođe greška rukovodstva u Srbiii ,koja će ostaviti dalekosežne posliiedice.

O.V. Prošla je upravo godišnjtca muslimansko-hrvatske Federacije?

M.K, MH Federactja je mrtvorođenČe-Čak i oni koji su je osmisllli i na terenu iskreiraii sa strane zapada ne vjeruju u nju a kamoli sami njeni stanovnici ,kojima je nametnuta.Glavni raziog stvaranja feederacije je zajednička mržnja muslimana i Hrvata prema Srbima a ne njihova međusobna ijubav.Ta federacija može opstati samo ako muslimani prihvate da izgube svoj indetitet i državu u šta ja ne verujem.Ja ne vidim perspektivu toj veštačkoj tvorevini koja je stvorena samo da bi se Srbi porazili.Previše je krvi palo između muslimana i Hrvata tako da nikakava konfederacija te federacije sa Hrvatskom neće moći da opstane.

O.V. U Banjaluci je stvoren zajednički Savet za odbranu sa RSK a Jugoslavija je opet ostala po strani svojom voljom.Koliko Vi lično u stvari verujete da će Jugoslavija intervenisati u koliko dođe do opšteg napada Hrvatske na RSK?

M.K. Znate,mislim da treba iscrpeti sve mogućnosti da se Jugoslavija ne uvuče u ovaj rat.Njenim ulaskom u rat ima jednu težinu a što bt dovelo do unutrašnjih problema u samoj Jugoslaviji.Bez velike nužde Jugoslavija se nikako ne bi trebala uključivati u rat.Mi smo sve vrijeme se trudili da Šrbija ne bude u ratu.jer dokle god je Srbija slobodna nama je lakše živjeti i boriti se.Ono što je presudno jeste da Srbija treba da podržava RS i RSK a to joj je i obaveza prema Vensovom planu Ja ne vjerujem da je Hrvatska spremna za rat i mislim da to nisu ozbiljne prijetnje ali koje se moraju ipak ozbiljno razmatrati.To je više po scijenariu koji je Hrvatskoj izdiktiranjer u Hrvatskoj ima puno ijudi koji ne bi željeii da idu u ratjer znate,drugačije je to kada ste napadnuti a drugačije kada idete u rat da napadate.Ta zadnja mogućnost za rat u kojem bi morala da učestvuje i Jugoslavija je dovođenje u pitanje sam opstanak RSK t RS a što bi imalo široke reperkusije na mir u cijelom regionu.U svakom sJučaju nadam se da neće doći do toga.

O.V. Podignute su i prve optužnice u Hagu.Od za sada podignutih 21 optužnice,21 je protiv Srba.Da li je sud u Hagu antisrpski i da li je počeo lov na SrbeVU vezi sa tim ihteo bih da Vas vratim na 6.oktobar 1994.g. kada je na Igmanu u zaštićenoj zoni OUN preklan 21 Srbin.Da li se zna ko su zločinci i da li su OUN uopšte vodile neku istragu?

M.K. Samo mi znamo šta znači -kadija te tuži.kadija ti sudi-Što se tiče situacije koju ste apostrofirali ja moram pomenuti da UNPROFOR nije bio u neutralnoj i objektivnoj poziciji.UNPROFOR čine vojnici zemalia kois vode pristrasnu politiku grema muslimanima i Hrvatima.Farsa je sud u Hagu.To se nemože opravdati.Šta je sa do sada vođenim ratovima u svetu.Taj sud je formiran kao instrument pritiska na srpsku stranu u ovom sukobu.Oni koji su napraviil scenario razbljanja Jugosiavlje ! priznali BiH,S!oveniju i Hrvatsku moraju prvi pred taj sud a oni su ga i osnovali.Moramo biti svjesnt da nema ni pravde ni prava u tom sudu već samo poiitike.