www.olivervulovic.com

Sudsko mišljenje za etničko čišćenje

Nema očitijeg primera sudskog voluntarizma u međunarodnoj sudskoj praksi od poslednjeg savetodavnog mišljenja u „kosovskom postupku „ Međ.suda pravde u Hagu.Nema očitijeg primera sudskog voluntarizma u međunarodnoj sudskoj praksi od poslednjeg savetodavnog mišljenja u „kosovskom postupku „ Međ.suda pravde u Hagu.Nije ovom  sudu prvina da donosi odluke na osnovu „važećih pozitivnih „ političkih stavovova, s time, što se vrlo dobro zna da su kreatori svih pomenutih „pozitivnih“ političkih stavova SAD.Sud u Hagu je  pribegao nezapamćenoj pravnoj improvizaciji davanjem mišljenja da pobunjeničke vlasti na Kosmetu nisu prekršile Mećunarodno pravo jednostranim proglašenjem nezavisnosti od Srbije, jer ga se ta materija ne tiče.  Sud je jednostavno umeravao svoju odluku sa stavom SAD i u sudsku praksu uneo pravu pometnju na čije posledice nećemo morati dugo da čekamo. Sud se verovatno nada da će nekom novom sudskom preudom ili mišljenjem u budćnosti uspeti da izniveliše ovaj svoj političko-pravno smišljeni manevar, ali se sada postavlja pitanje, da li će za to više ikada imati šansu posle ovakvog grubog pravnog faula zbog koje bi im Generalna skupština trebala da pokaže jarko crveni karton, jer je očito da se ideja o Generalnoj skupštini kao zakonodavnoj, Saveta bezbednosti kao izvršne i Međ. Suda kao sudske „ svetske podele vlasti „ srozala do apsolutnog gubitka poverenja slobodnog sveta .

Veoma je jasno da je u mećunarodnom pravu  suverenitet država imperativne pravne prirode i da sve svako odstupanje od toga ima posmatrati kao leks specialis  u vidu razmatranja slučaja „nužne secesije  „ za koju u kosmetskom slučaju nema osnova i samim tim je sud ovakvim savetodavnim mišljenjem učinio grubu pravnu grešku i učinio neotklonjive štete mećunarodnom pravnom poretku. Sud je u konkretnom slučaju maksimirao retorički  vakum postavljenog mu pitanja u smeru koji odgovara velikim silama. I ako je sud na prvi pogled besprekorno odradio obrazloženje svog stava, sasvim je jasna u izričitom pravnom smislu pravna nepodnošljivost odluke i jasna iskrivljenost tumačenja međunarodnog prava. U „kosmetskom slučaju „ sud uopšte nije imao potrebe da stavara pravo već samo da prosto primeni postojeće međunarodno pravo i ovakav njegov manevar je njegova čista politička podmukla pomoć onim velikim silama ko je za kosmetski slučaj zahtevaju status posebnosti, jedinstvenosti i izuzeće od paragrafa trenutno važećeg mećunarodnog prava.

Naše vlasti treba prema ovakvom mišljenju suda da se odnose kao prema pravno ništavnom jer ono ne ishodi odluku na osnovu koje se može meritorno utvrditi pravna validnost postupka zbog  kojeg je Generalna  skupština OUN  se i obratila sudu. Pošto de facto na pitanje nije odgovreno, već smo od suda dobili  njegovo mišljenje o međunarodno-pravnoj valjanosti odluke pobunjeničkih vlasti na Kosmetu samo na osnovu rezolucije 1244 OUN kao pravnog supermatorskog akta a ne na osnovu mnogih drugih brojnih i pravno jačih i viših međunarodnih pravnih akata, srpske vlasti treba da nastave pravno-političku borbu za naše ineterse kao i pre dobijanja ovog mišljenja, s time što će i javno obznaniti da će se u tu zaštitu uključiti i do sada nepominjana i nekorištena ali po međunarodnom pravu, dozvoljena sredstva odbrane teritorijalnog integriteta sa otvorenim datumom početka u budućnosti.